musafysio

Tietosuojaseloste

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja informointi rekisteröidyn oikeuksista

1.Rekisterinpitäjä
Musafysio Oy (0356610-6)
annetammilehto@gmail.com

 

2.Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Anne Tammilehto
annetammilehto@gmail.com
0400505011

 

3.Rekisterin nimi
Musafysion asiakasrekisteri


4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään potilaan hoidon järjestämiseksi, suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös laskutusten yhteydessä.

 

5.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi) ja 9 artiklan 2 h-kohta (terveydenhuollon suorittamiseksi).

Keskeiset lait:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

 

6. Rekisterin tietosisältö
Yksilöintitiedot: Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, huoltajan/yhteyshenkilön tiedot. Muilta hoitavilta tahoilta asiakkaan suostumuksella saadut tiedot.
-Hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
-Terapiapalautteet, arviointitulokset, kuvamateriaalit
-Laskutuksen tiedot
-Tiedot potilastietojen luovutuksista

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Terapiassa syntyvät tiedot. Potilas ja potilaan omaiset. Lähettävät tahot. Asiakkaan kirjallisella luvalla muu lähiympäristö.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Potilasrekisteriin kuuluvien tietojen luovutusta säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §. Säännönmukaisesti luovutetaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja lähettävälle taholle ja hoitavalle taholle. Muille tahoille tietoja voidaan
luovuttaa asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai viranomaiselle tämän esittäessä lainkohdan, johon luovutus perustuu.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa arkistokaapeissa, johon on pääsy vain terapeutilla. Sähköisessä muodossa tietoja käsitellään vain salasanoilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla suojatuilla laitteilla.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.

Oikeus tiedon oikaisemiseen (16 artikla) tai poistamiseen (17 artikla) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.